christian single dating service samuels idaho - Sex chat r0om

Det er ikke opplagt hva som er årsakene, men en rimelig antakelse er at endringene har røtter i kvinnefrigjøring, nye samlivsmønstre og endret prevensjonsteknologi i etterkrigstiden.

De som nå har barn i tenårene, tilhørte den første kohorten med en ungdomstid etter at p-pillen kom i vanlig bruk (2). Men også det siste tiårets fokusering på seksualitet i det offentlige rom, gjennom TV, film og aviser kan tenkes å ha spilt en rolle (3).

I foreliggende studie undersøkte vi disse sammenhengene.

Sex chat r0om-3

De fleste ungdommene har tilgang på slik teknologi, men intensiteten i bruk varierer mye.

Bruken av mobiltelefon var assosiert med seksualatferd, ved at brukerne hadde mye høyere sannsynlighet enn andre for å ha hatt sitt første samleie.

Your access to the NCBI website at gov has been temporarily blocked due to a possible misuse/abuse situation involving your site.

This is not an indication of a security issue such as a virus or attack.

I løpet av det siste tiåret har norske ungdommer endret seksualatferd.

Debutalder ved samleie har falt, særlig hos jentene (1), og formene for seksuell praksis er blitt mer variert (1).Et spørreskjema ble administrert til elevene i skoletiden.De besvarte spørsmål knyttet til bruken av elektroniske medier, men også om sosiodemografiske forhold, familie, venner og personlige kjennetegn.For å kunne vurdere dette måtte vi ta i betraktning hele det spekteret av andre variabler vi vet har betydning for når ungdom debuterer seksuelt (11).Data er hentet fra Ung i Norge, en studie av den delen av ungdomsbefolkningen (13 – 18 år) som befant seg i skoleverket i 2002.I et annet arbeid er hele spørreskjemaet publisert (12), men vi stilte bl.a.

Tags: , ,